آخرین اخبار سفارت‌ها در ایران

وقت سفارت، هزینه‌ها، نوع واکسن، بیمه های مورد قبول و … سفارت هلند: ارسال فرم اپلیکشن هلند تغییر کرده و میبایست به صورت آنلاین تمان اطلاعات بارگذاری و سپس پریت گرفته شود؛ بزودی امزش ارسال فرم اپلیکشن سفارت هلند از طریق وبسایت هتل تیکت نتشر خواهد شد سفارت هلند: نیازی به ارائه کارت واکسن جهت[…]