Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/hoteltic/public_html/wp-content/plugins/wp-notification-bars/includes/class-wp-notification-bars-shared.php on line 558
سفارت فرانسه در ایران برگزار میکند ؛ فراخوان مسابقه گرافیک به مناسبت روزهای میراث فرهنگی اروپا ۲۰۲۱ - هتل تیکت
مشاهده نمونه واچرهای هتل
مطالب سایت

سفارت فرانسه در ایران برگزار میکند ؛ فراخوان مسابقه گرافیک به مناسبت روزهای میراث فرهنگی اروپا ۲۰۲۱


ماده : ۱هدف فراخوان
این فراخوان به مناسبت روزهای میراث فرهنگی اروپا که ۲۷و ۲۸شهریور ۱۴۰۰برگزار میشود تنظیم شده و تا ۲۴خرداد
۱۴۰۰فرصت اقدام برای داوطلبان فراهم است. این رویداد به بازتاب و گرامیداشت بناهای قرن بیستم، ثمره همکاری ایران و
فرانسه در زمینه معماری میپردازد و شامل حمایت از خلق اثر هنری معاصر در حوزه طراحی گرافیکی میشود.
از شرکتکنندگان دعوت میشود با الهام از تصویر پیوست از بنای حافظیه که توسط معمار فرانسوی آندره ُگدار طراحی شده،
طرحی گرافیکی خلق کرده و آن را با نگاه و سبک خود بازآفرینی کنند. (توجه داشته باشید که طراحی گرافیکی لزوما بایستی بر
روی عکس آرشیوی پیوست انجام شود.)
بهترین اثر به عنوان پوستر رویداد در نظر گرفته شده و به سه هنرمند برگزیده توسط هیات داوران، طراحی و اجرای اثری نو
سفارش داده میشود.
آثار به صورت دیجیتال به نمایش گذاشته میشوند : روی صفحه اینستاگرام سفارت فرانسه در ایران @Lafranceeniranو
همچنین در کتابچه ویژه آثار معماریای که رویداد به آنها اختصاص یافته است. در صورت مساعد بودن شرایط بهداشت
و سلامت، نمایشگاهی از آثار نیز برگزار خواهد شد.
ماده : ۲شرایط شرکت در مسابقه
این پروژه مختص اشخاص حقیقی ساکن ایران است که به سن قانونی رسیده و حداقل ۳سال سابقه فعالیت حرفهای در حوزه
هنرهای بصری دارند و مایل هستند اثری سفارشی خلق کنند.
داوطلبان میتوانند به صورت گروهی (دو نفر یا بیشتر) یا انفرادی در این رویداد شرکت نمایند.
ماده : ۳تقویممهلت ارسال پرونده : ۲۴خرداد ۱۴۰۰
نمایش آثار : ۲۷و ۲۸شهریور ۱۴۰۰
اعلام نتایج : ۱۰تیر ۱۴۰۰

سه نفر برگزیده یک ماه فرصت دارند اثر سفارشی را طراحی و اجرا نمایند.
ماده : ۴انتخاب داوطلبان
از شرکتکنندگان دعوت میشود با الهام از تصویر پیوست از بنای حافظیه که توسط معمار فرانسوی آندره ُگدار طراحی شده،
طرحی گرافیکی خلق کرده و آن را با نگاه و سبک خود بازآفرینی کنند. (توجه داشته باشید که طراحی گرافیکی لزوما بایستی بر
روی عکس آرشیوی پیوست انجام شود.)
اثر سه هنرمند توسط هیات داوران انتخاب خواهد شد.
این هیات متشکل از کارشناسان فرانسوی و ایرانی حوزه معماری و گرافیک است.
بهترین اثر به عنوان پوستر رویداد در نظر گرفته میشود.
معیار سنجش
برای انتخاب سه هنرمند برتر، هیات داوران به موارد ذیل توجه دارد :خلاقیت و اصالت
رعایت مضمون فراخوان
رعایت فرمت و تکنیک

ماده : ۵سفارش
هیات داوران به سه نفر برتر، سفارش طراحی و اجرای یک اثر گرافیکی با الهام از سه اثر معماری ذیل را تسلیم مینماید :دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، اثر ماکسیم سیرو معمار فرانسوی
ایستگاه راهآهن تبریز، اثر فِرنان پوئیون معمار فرانسوی
استادیوم امجدیه،اثر رولان دوبرول معمار فرانسوی

نحوه تقسیم پروژهها نزد اعضای هیات داوران محفوظ میماند.
سفارش میبایست به روش و با فضای اثر ارسالی در پرونده داوطلبی (حافظیه) اجرا شود.
ماده : ۶جوایز مادی
به سه نفر برتر تعلق میگیرد :
– نفر اول : سفارش یک اثر گرافیکی نو + پوستر رویداد بر اساس طرح ارسالی با پرونده داوطلبی در ازای ۴۰۰یورو
– دو نفر دیگر : سفارش یک اثر گرافیکی نو در ازای ۳۰۰یورو برای هر نفر.
جوایز مذکور پس از تسلیم سفارش به افراد اهدا میگردد.
ماده : ۷نمایش عموم
آثار سفارشی طی روزهای ۲۷و ۲۸شهریور ۱۴۰۰در صفحه اینستاگرام سفارت @lafranceeniranبه نمایش در میآیند و
همچنین در کتابچه ویژه چهار بنای مورد نظر و معماران آنها به چاپ میرسند. در صورت مساعد بودن شرایط سلامت،
نمایشگاهی از آثار برگزار خواهد شد.


ماده : ۸نحوه شرکت در مسابقه
اثر و فرمت


آثار میبایست به صورت دیجیتال و فایلJPGارسال شوند.
ابعاد اثر : مربع و مناسب جهت نمایش در اینستاگرام. برای نسخه چاپ کتابچه و نمایشگاه احتمالی، فرمت میتواند توسط
خود گرافیست انطباق پیدا کند.

تشکیل و ارسال پرونده
پرونده میبایست با فرمت PDFیا JPGو با حجم حداکثر ۸ مگ رسال شود و متشکل از موارد زیر باشد :
.۱اثر گرافیکی
.۲فرم ثبت نام

دانلود فرم ثبت نام


.۳رزومه فعالیت هنری، حداکثر دو صفحه، به انگلیسی یا فرانسه
.۴پورتفولیو حداکثر ۸ Moیا پرونده مصور معرف آثار هنرمند
.۵اسکن کارت شناسایی
فایلها میبایست حتما به صورت زیر نامگذاری شوند :
اثر : + Œuvreنام و نام خانوادگی هنرمند به لاتین
فرم ثبت نام : + Formulaireنام و نام خانوادگی هنرمند به لاتین
رزومه : + CVنام و نام خانوادگی هنرمند به لاتین
پورتفولیو : + Portfolioنام و نام خانوادگی هنرمند به لاتین
اسکن کارت شناسایی : + IDنام و نام خانوادگی هنرمند به لاتین
پرونده کامل میبایست قبل از ۲۴خرداد ۱۴۰۰ساعت ۲۳:۵۹به آدرس candidature@ambafrance-ir.orgارسال گردد.
لطفا در قسمت موضوع ایمیل مرقوم بفرمائید » .« Commande graphique
پرونده میبایست شامل فقط یک اثر باشد. در غیر این صورت پرونده مردود خواهد بود.
به پروندههای ناقص یا ارسالی پس از مهلت مذکور رسیدگی نخواهد شد.
دریافت پرونده از طریق ایمیل به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
ماده : ۹مجوزها
تمامی شرکتکنندگان گواهی میدهند که اثر ارسالی اصیل و بیبدیل است.
سه نفر برگزیده حقوق نشر اثر را به مدت یک سال تسلیم سفارت فرانسه در ایران نموده تا با هدف گرامی شمردن شرکت ایشان
در مسابقه و چاپ کتابچه اقدام نماید.
سه نفر برگزیده حقوق نشر و استفاده از اثر بصورت چاپی، دیجیتال و صوتی-تصویری در سایت سفارت، شبکههای اجتماعی و
غیره را به مدت یک سال تسلیم سفارت فرانسه در ایران مینمایند.
تمامی موارد فوقالذکر شامل پرداخت حقوق مولف نمیگردند. در چارچوب رعایت حقوق معنوی اثر، داوطلب میتواند در هر
زمان خواستار عدم استفاده از اثر بشود.
ماده : ۱۰احترام به آییننامه
شرکت در این مسابقه به منزله موافقت کامل شرکتکنندگان با آییننامه حاضر و تمامی جنبههای قوانین آن میباشد. عدم رعایت
آییننامه منجر به انحلال داوطلبی میگردد.
ماده : ۱۱ارتباط با ما
برای طرح سوالات احتمالی درباره شرایط شرکت در مسابقه به آدرس زیر ایمیل بفرستید :
candidature@ambafrance-ir.org
پیوست
آرامگاه حافظ، اثر آندره ُگدار معمار فرانسوی


بر طبق این فراخوان، طراحی گرافیکی بایستی روی این تصویر انجام شود.


APPEL A CANDIDATURE
Commande graphique
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021
Organisé par l’Ambassade de France en Iran
Article 1 : Objectifs de l’appel à candidatures
L’appel à candidatures est organisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, se déroulant
les 18 et 19 septembre 2021. Il est ouvert jusqu’au 14 juin 2021. Cette initiative met à l’honneur des
monuments du XXe siècle, fruits d’une collaboration franco-iranienne dans le domaine de
l’architecture.
Cette commande constitue un soutien à la création artistique contemporaine dans le domaine du
design graphique.
Les participants sont invités à s’inspirer de la photographie présentant le Tombeau de Hafez réalisé
par André Godard (cf. annexe) et à réaliser une œuvre graphique sur l’image d’archive, revisitant par
leur regard et leur pratique, le monument.
Trois artistes seront sélectionnés par le jury ; la meilleure proposition deviendra l’affiche de
l’évènement. Puis le jury proposera à chacun des trois lauréats la commande d’une œuvre graphique
inédite.
Les travaux seront diffusés sur support digital : le compte Instagram de l’Ambassade de France en Iran
@Lafranceeniran ainsi que dans un livret dédié aux architectures mises en avant dans le cadre du
projet. Ils pourront également faire l’objet d’une exposition, en fonction des conditions sanitaires.
Article 2 : Conditions d’éligibilité
Ce projet s’adresse à toute personne physique majeure résidant en Iran, évoluant dans le champ de la
création artistique visuelle, pouvant témoigner d’un engagement dans un parcours artistique
professionnel depuis trois ans et souhaitant proposer un projet en réponse à la commande.
Les candidats peuvent se présenter en groupe (binôme ou collectif) ou en candidature individuelle.
Article 3 : Calendrier
 Date limite de participation : 14 juin 2021
 Proclamation des résultats : 1er juillet 2021
 Diffusion des travaux : les 18 et 19 septembre 2021
Les trois lauréats disposent d’un mois pour réaliser la commande graphique.
Article 4 : Sélection des candidats
Les participants sont invités à s’inspirer d’une photographie d’archive présentant le Tombeau de Hafez,
bâti par André Godard et à réaliser une œuvre graphique sur l’image d’archive, revisitant par leur
regard et leur pratique le monument.
Trois artistes lauréats sont retenus à l’issue du comité de sélection.
Le comité de sélection est composé de spécialistes français et iraniens, dans les domaines de
l’architecture et du graphisme.
La meilleure proposition deviendra l’affiche de l’évènement.
Critères de sélection
Pour la sélection des trois lauréats, le jury motivera son choix en fonction des critères suivants :
 la créativité et l’originalité
 le respect du thème de l’appel à candidature
 le respect du format et des techniques
Article 5 : Commande
Le jury confiera respectivement aux trois artistes sélectionnés, une commande pour la réalisation
d’une œuvre graphique inédite sur les photographies d’archive des trois architectures suivantes :
– Faculté de médecine, Université de Téhéran, réalisée par Maxime Siroux
– Gare de Tabriz, réalisée par Fernand Pouillon
– Stade Amjadieh, réalisé par Roland Dubrulle
La répartition des projets se fera à la discrétion des membres du jury.
La commande doit être effectuée dans le même esprit que l’œuvre graphique ayant fait office de
candidature.
Article 6 : Dotation financière
Les trois lauréats du concours bénéficieront de :
 ۱ lauréat : commande d’une œuvre graphique inédite + réalisation de l’affiche de l’évènement
à partir de sa candidature, pour un budget total de 400 euros
 ۲ lauréats : commande d’une œuvre graphique inédite pour un budget total pour chacun
d’entre eux de 300 euros
La dotation financière sera remise aux participants, au rendu de la commande graphique.
Article 7 : Diffusion auprès du public
Les commandes seront diffusées les 18 et 19 septembre 2021 sur le compte Instagram
@lafranceeniran et seront également éditées dans un livret dédié aux quatre architectures et leurs
architectes respectifs. Elles pourront également faire l’objet d’une exposition en fonction des
conditions sanitaires.
Article 8 : Modalités de participation
Création et format de la production
 Support de l’œuvre : digital, format jpg
 Dimension de l’œuvre : format carré compatible avec une diffusion sur Instagram. Le format
pourra être adapté par le graphiste pour l’édition du livret et l’exposition éventuelle.
Composition et envoi du dossier
L’envoi doit comporter (format PDF ou jpg, taille maximale totale autorisée : 8 Mo) :
1. L’œuvre graphique
2. Le formulaire renseigné (ci-après)
3. Un CV (parcours artistique ; 2 pages max.) en français ou anglais
4. Un portfolio (8 Mo max.) ou dossier illustré représentatif et succinct du travail de l’artiste
5. Un scan de la pièce d’identité
Les fichiers doivent impérativement être nommés comme suit :
Œuvre NOM (de l’artiste)
Formulaire NOM
CV NOM
Portfolio NOM
ID NOM
Le dossier est à envoyer par mail à l’adresse suivante : candidature@ambafrance-ir.org avant le 14 juin
2021 à ۲۳h59, en indiquant « Commande graphique » comme objet du message.
La candidature doit comporter un seul travail. Le cas échéant, la candidature sera nulle et non avenue.
Tout dossier incomplet ou déposé après la date de limite du dépôt ne sera pas traité.
Les candidats seront informés par email, de la bonne réception de leur dossier.
Article 9 : Autorisations
Chaque candidat certifie que sa production est originale et inédite.
Les 3 candidats sélectionnés cèdent leurs droits pour une durée de 1 an et autorisent l’Ambassade de
France en Iran sur cette période, à diffuser leur œuvre, dans l’objectif de valoriser leur participation
au concours ainsi que la publication du livret.
Les trois lauréats cèdent leurs droits pour une durée de 1 an et autorisent l’Ambassade de France en
Iran sur cette période, à utiliser leurs productions pour diffusion sur différents supports : écrits,
électroniques ou audiovisuels (site internet de l’Ambassade, publication sur les réseaux sociaux, etc.).
L’ensemble de ces utilisations ne peuvent donner lieu à un versement de droit d’auteur. Dans le cadre
de l’application de son droit moral, le candidat peut demander à tout moment le retrait d’utilisation
de son œuvre.
Article 10 : Respect du règlement
La participation à ce concours implique le plein accord des participants à l’acceptation du présent
règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours. Le non-respect du règlement
entraîne l’annulation de leur candidature.
Article 11 : Contact
Toute question éventuelle sur les conditions de participation est à adresser à
candidature@ambafrance-ir.org
ANNEXE
Tombeau de Hafez, réalisé par l’architecte André Godard
Dans le cadre de cet appel à candidature, l’œuvre graphique doit être réalisée sur cette
photographie.

هتل تیکت وب‌سایت
هتل تیکت مطمئن ترین و بهترین رزرو ها را در کمترین زمان و با بهترین قیمت تقدیم شما خواهد کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
لطفا صبرکنید...